31mei

PlayRight verdeelt 17 miljoen aan rechten en zit helemaal op schema!

 

Zoals aangekondigd in de verdelingskalender sloot PlayRight zopas de verdeling van de rechten voor muziekopnames 2010, 2011 en 2012 af.

Alle resultaten werden gecommuniceerd naar de leden en in totaal werd er 17 miljoen aan rechten verdeeld onder de binnenlandse en buitenlandse artiesten. Van die rechten ging 50% naar de rechtstreekse leden van PlayRight, de andere 50% werd via de beheersvennootschappen in het buitenland toegekend aan hun leden.

Voor alle verdelingen samen in 2016 staat de teller van toegekende rechten tot zover al op meer dan 19 miljoen euro en er staan nog 4 verdelingen op de kalender van 2016.

Met het afsluiten van de jaren 2010 t.e.m. 2012 is PlayRight nu helemaal op kruissnelheid met het verdelen van rechten. Later dit jaar volgt zelfs al een eerste verdeling voor het referentiejaar 2015 voor muziekopnames. Rechten die vorig jaar werden geïnd zullen dit jaar dus al een eerste keer verdeeld worden onder de betrokken artiesten. Dat wil ook zeggen dat alle uitvoerders tijdig hun opnames moeten aangeven om zich ervan te verzekeren hun rechten te ontvangen. Wie te laat aangeeft, riskeert rechten te verliezen. Een overzicht van de deadlines voor aangiftes staat op de website van PlayRight.

30mei

“De belangen van de artiesten verdedigen”

Maandag 20 juni aanstaande, aansluitend op de Algemene Vergadering, organiseert PlayRight een debat over het verdedigen van de belangen van de artiesten.

Rencontre_visuel_NL

Met meer dan 11.000 leden wordt PlayRight wel vaker geconfronteerd met de problemen van de huidige artistieke sector: gebrek aan financiële middelen, vertegenwoordiging van de artiesten, verdediging van hun rechten of de expertise in de sector. Daarom organiseert PlayRight een samenkomst waarbij 4 organisaties representatief voor de sector informatie zullen verstrekken en vragen van het publiek zullen beantwoorden:

  • De Acteursgilde, organisatie die de rechten en belangen van de Nederlandstalige acteurs verdedigt,
  • FACIR, de federatie van de Franstalige muzikanten meer bepaald de federatie van auteurs, componisten en uitvoerders.
  • GALM, organisatie die belangen behartigt van de Nederlandstalige auteurs, componisten en uitvoerders.
  • L’Union des Artistes, vereniging van de Franstalige podiumkunstenaars in België.

Opgericht door en voor artiesten is ook PlayRight bezorgd en bekommerd over de evoluties in de sector waarvoor ze werkt. Daarom nodigt PlayRight iedereen uit, leden, organisaties in de sector om deel te nemen aan dit debat. Iedereen is welkom, deze bijeenkomst wil iedereen de kans geven om te reageren, zijn mening en ideeën met betrekking tot de huidige realiteit van deze sector te komen delen.

Het debat gaat door op maandag 20 juni vanaf 17u in de Beursschouwburg (zilveren zaal) Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel. Aansluitend is er een drink!

Tot gauw!

30mei

Algemene Vergadering van Playright : gebruiksaanwijzing

Maandag 20 juni aanstaande zijn de vennoten van PlayRight uitgenodigd op hun Algemene Vergadering. Elk jaar opnieuw brengt dit evenement zowel vennoten als externe waarnemers samen. De vennoten kiezen of herkiezen hun bestuurders voor de 16 leden tellende Raad Van Bestuur van PlayRight.

Algemene Vergadering, leden, vennoten, bestuurders: wat wil dat zeggen?

Opgericht in 1974 door een groep muzikanten die hun rechten als uitvoerders wensten op te eisen, telt PlayRight vandaag 11.000 leden in België en het buitenland. Om een actieve rol te spelen in het beleid van PlayRight kunnen leden ervoor kiezen vennoot te worden en zo deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

De jaarlijkse Algemene Vergadering is de gelegenheid om 4 nieuwe bestuurders (ter vervanging van de uitredende bestuurders) van de 16 te kiezen, die daarna deel uit maken van de Raad van Bestuur. Het uitvoerend comité en de directie staan op hun beurt in voor de dagelijks bestuur. Het team van 19 medewerkers zorgt voor de opvolging van dossiers, de uitvoering van de operationele beslissingen en de dataverwerking.

Tijdens de Algemene Vergadering wordt aan de vennoten gevraagd om:

  • deel te nemen aan het beheer van hun beheersvennootschap;
  • zich uit te spreken over de aanpassingen aan statuten en reglementen die ter stemming worden voorgelegd;
  • een oordeel te vormen over de performantie van PlayRight aan de hand van het verslag over het afgelopen werkingsjaar;
  • te stemmen over de invulling van de vacante mandaten in de Raad van Bestuur: een oproep om zich kandidaat te stellen werd naar alle leden van PlayRight uitgestuurd. De kandidaturen moesten ingediend worden anderhalve maand voor de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering heeft plaats op maandag 20 juni om 14 u in de Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel. Nadien volgt een debat over de Belgische belangenbehartigers voor de uitvoerende kunstenaars met aansluitend een drink. We wachten vol ongeduld op onze vennoten en hopen op een hoge opkomst!

25mei

Alarm! Driekwart van de rechten bereikt tijdig de creatievelingen!

“ 524.000.000 nog steeds niet uitbetaald », dat was de titel van een artikel in de krant De Standaard van gisteren over betalingen van beheersorganisaties aan artiesten. PlayRight wil, als collectieve beheersvennootschap voor de rechten van uitvoerende kunstenaars in België, hierop terugkomen en verduidelijken waarover het juist gaat.

Alarm! Driekwart van de rechten bereikt tijdig de creatievelingen!

Het was weer even geleden, maar kijk, daar werd opnieuw een politicus gevonden die nog eens op de gekende, aftandse nagel mag slaan: volgens Jean-Jacques De Gucht (in De Standaard van 24 mei jl.) blijft het collectief beheer van rechten in dit land in gebreke. De beheersmaatschappijen kampen volgens hem met een achterstand, in  zoverre dat een kwart van de rechten niet tijdig bij de artiesten geraakt.

Dat er bij alle beheersmaatschappijen samen een tegoed van vele honderden miljoenen uitstaat, klopt. Het tegendeel zou pas moeten verontrusten, want dat zou betekenen dat er wordt uitgekeerd maar niet geïnd. Om maar te zeggen: terwijl in gelijk welk gegeven jaar gelden effectief in verdeling worden gesteld en aan rechthebbenden overgemaakt, wordt in diezelfde periode uiteraard ook geïnd bij de betalingsplichtige gebruikers van artistieke content. Dat maakt dat er continu op ieder moment bij de beheersmaatschappijen een aanzienlijke, maar verschuivende geldstroom in kas is. De hoogte ervan fluctueert in verhouding tot de ratio tussen inningen en uitbetalingen, maar ook naargelang conjunctuurverloop, de mate van het gebruik van beschermde artistieke uitingen en de omvang en het succes van het culturele aanbod in een bepaald jaar. Allemaal wezenskenmerken van het collectief beheer, maar de heer De Gucht gaat er vrolijk aan voorbij en doet het klinken alsof de beheersmaatschappijen het geld louter oppotten.

Evenzeer cruciaal om aan te stippen is het feit dat de 524 miljoen waarvan sprake, niet alleen geld voor artiesten betreft. Ruwweg de helft zijn rechten voor uitgevers, platenproducenten en audiovisuele producenten, geïnd via hun geëigende beheersorganisaties. Hoe dan ook zijn alle beheersorganisaties in dit land onderworpen aan een zeer strenge controle door de wetgever. Dat was als zo sinds de auteurswet van 1994, maar de controle werd nog aangescherpt door wetswijzigingen in 2009 en 2014. De Europese Richtlijn waar de heer De Gucht naar verwijst mag dan nog niet geïmplementeerd zijn in het Belgische recht, feit is dat de eisen die de wet in eigen land voorheen al stelde aan het inlandse collectieve beheer, een heel stuk verder gaan en gingen dan de geharmoniseerde onderdrempel van de Richtlijn. En waar er toch nog discrepanties waren (zoals bijv. inzake uiterste betalingsdata), hebben beheersmaatschappijen zoals PlayRight en SABAM ondertussen reeds aanpassingen aan hun statuten en interne reglementen doorgevoerd die op de implementatie vooruitlopen.

Dat de heer De Gucht opkomt voor artiesten die het hoofd niet boven water kunnen houden, lijkt hem te sieren. Maar ook hier mist hij de essentie: beheersmaatschappijen zijn meestal coöperatieve vennootschappen, waarin elke vennoot-rechthebbende een aandeel heeft. Zij beheren dus zelf hun beheersmaatschappijen, benoemen de bestuurders ervan en kunnen zich op algemene vergaderingen over het reilen en zeilen van hun vennootschap uitspreken. Dat door de rechthebbenden zelf gecontroleerde systeem van collectief beheer zorgt ervoor dat duizenden artiesten in dit land op gestadige basis, pro rata hun succes, van mooie inkomsten genieten. Alvast minstens drie vierden daarvan komt, volgens de heer De Gucht zelf, ook tijdig bij de bestemmelingen aan. Over het andere kwart valt alleszins veel genuanceerder te oordelen dan de senator op grond van zijn prima facie-kennis van de materie doet.

Tegenover de terechte verwachtingen van de buitenwacht, mag het collectief beheer immers ook zin voor realisme inroepen: de jaarlijkse inning van vergoedingen bij duizenden betalingsplichtigen, de minutieuze verdeling op grond van tienduizenden item-referenties in speellijsten van radio’s en televisie (die door de betalingsplichtigen lang niet altijd tijdig en in verwerkbaar formaat worden aangeleverd) en hitlijsten, het inwinnen van de informatie en aangiftes van de duizenden rechthebbenden zelf (in binnen- en buitenland) en de zo gezwind mogelijke verdeling op transparante manier, terwijl de kosten de wettelijke drempel van 15% niet mogen overschrijden… het is niet niks. Ook die context lijkt ons te ontbreken in het betoog van De Gucht. En mochten er artiesten zijn met twijfels over de werking van hun beheersvennootschap, dan volstaat het dat ze zich daar rechtstreeks toe richten om alle tekst en uitleg te krijgen die ze verlangen. Het gaat hier niet om occulte gezelschappen, maar om organisaties die bereikbaar zijn voor hun leden en niet aflaten deze over de inning en uitbetaling van hun rechten te informeren.

Over werkingssnelheid tenslotte nog dit: de heer De Gucht baseert zich voor zijn vaststellingen op het jaarverslag van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten over 2014, waarin de cijfers over de werking van de beheersvennootschappen in 2013 worden weergegeven. De autoriteit die ons moet controleren geeft in deze dus niet echt het goede voorbeeld qua haast en spoed, maar alla. Punt is dat voor PlayRight eerstdaags in haar eigen jaarverslag de cijfers over het boekjaar 2015 zullen verschijnen, waaruit onder andere blijkt dat sinds 2013 ongeveer 70 miljoen euro werd uitgekeerd. De achterstallen die er nog waren, zijn daarmee nagenoeg volledig weggewerkt. Wij nodigen de heer De Gucht bij deze dan ook graag uit voor een toelichting van de cijfers die er waarlijk toe doen – namelijk deze van vandaag. Op die manier krijgt hij hopelijk een beter zicht op de complexiteiten en nuances van het collectief beheer, en helpt hij ons in de toekomst om die ook op correcte en bevattelijke wijze aan de publieke opinie over te brengen. Wij danken hem nu al bij voorbaat.

Luc Gulinck is voorzitter van PlayRight, de Belgische vennootschap voor het collectief beheer van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars (muzikanten en acteurs)

4mei

Win een exemplaar van “Sociale en Fiscale spelregels voor kunstenaars”

n144_kunstenaars_2eed_De zon schijnt weer en dat betekent dat we binnenkort weer onze inkomsten op een rijtje moeten zetten voor de jaarlijkse belastingsaangifte. Voor muzikanten en acteurs is dat jaarlijks weer een extra moeilijke opdracht.

Maar geen nood. Het boek “Sociale en Fiscale spelregels voor Kunstenaars” helpt je al een eind op weg.

In deze tweede en volledig herziene uitgave vind je een antwoord op alle vragen over de fiscale reglementering voor kunstenaars. Maar ook de rest van het jaar toont dit boek zich een bijzonder nuttig en leerrijk instrument voor de hele sector. Naast fiscaliteit helpt dit boek je immers ook met het kiezen tussen het statuut van zelfstandig kunstenaar of kunstenaar-werknemer en geeft het je inzicht in de regels van sociale zekerheid en BTW, zowel in België als in onze buurlanden.

Meer info: INNI Publishers

PlayRight+ kan een exemplaar van deze tweede en volledig herziene uitgave weggeven. Wil jij kans maken op dat exemplaar, dan volstaat het om een mailtje te sturen naar met daarin het antwoord op onderstaande vraag.

Wanneer mag de papieren belastingsaangifte 2016 (ASJ 2015) uiterlijk ingediend worden?