28nov

Zes verdelingen gepland in 2017!

Rechten ontvangen uit het buitenland, muziekopnames verspreid in 2013 en in 2016 en ook audiovisuele opnames verspreid in 2010 en 2013: de verdelingskalender 2017 is online!

2017 wordt een druk jaar want PlayRight plant niet minder dan 6 verdelingen waaronder twee afsluitende verdelingen:

  • Voor audiovisuele opnames verspreid in 2010 worden er in december 2017 een laatste keer rechten uitbetaald,
  • Voor muziekopnames verspreid in 2013 gebeurt een laatste verdeling van rechten al in mei 2017.

distrib_calendar_nlSamen met de verdelingskalender voor 2017 is er ook de update van de deadlines voor aangiftes, namelijk de data die een lid moet respecteren voor een specifiek referentiejaar m.b.t. het indienen van zijn aangiftes. Er is enkel een deadline voor muziekopnames voor het referentiejaar 2014 en die deadline is 31/12/2017.

De verdelingskalender en het overzicht van de deadline zijn in één document gegoten dat hier terug te vinden is.

25nov

Loont passie? De resultaten voor muzikanten uitgelicht.

Deze week werden de resultaten van ‘Loont Passie ? voorgesteld, een onderzoek naar de sociaal-economische positie van de kunstenaar in Vlaanderen. Met dit onderzoek breit het onderzoekscentrum Cudos een vervolg aan ‘Acteurs in de spotlights’ uit 2014 waarin de situatie van de acteur werd onderzocht.

Maar liefst 2706 kunstenaars namen deel aan het onderzoek. ‘Loont passie ?’
is daarmee de beste steekproef die er ooit werd genomen van het Vlaamse kunstenlandschap. Met medewerking van PlayRight kon het nieuwe onderzoek zich ook richten op een groot aantal muzikanten uit Vlaanderen. 899 professionele muzikanten namen deel aan het onderzoek en vormen daarmee de grootste groep respondenten.

En de resultaten liegen er niet om. Ze tonen aan dat de muzikanten in Vlaanderen wel degelijk hardwerkende ondernemers zijn. Hun inspanningen worden echter niet steeds eerlijk of correct vergoed. Daar waar 90% van de live-prestaties tegen een vergoeding worden verricht, blijkt slechts 70% van het studiowerk betaald. Het eigenlijke schrijven van songs flirt dan weer met de grens van 50%.

Minister Gatz, die aanwezig was bij de voorstelling van de resultaten, erkende het belang van die resultaten. Hij beloofde een verhoging van de totale middelen voor Cultuur met tien miljoen euro en een verstrenging van het toezicht op de mate waarin en de manier waarop gesubsidieerde organisaties kunstenaars vergoeden.

sven-gatz-cudos

Maar ondertussen moeten de muzikanten meer dan andere beroepsgroepen een deel van hun inkomsten elders halen. 60% van de professionele muzikanten in Vlaanderen haalt een deel van het inkomen uit lesgeven of coaching. En een derde is naast de muzikale praktijk ook actief  binnen de niet-artistieke sector, waarbij het merendeel dan weer te vinden is binnen het niet-muzikaal onderwijs en de recreatie-industrie. Slechts 12% van de muzikanten haalt alle inkomsten uit het creëren en uitvoeren van muziek. Dit terwijl die activiteiten wel gemiddeld 55% van de tijdsbesteding van de muzikanten opeisen.

Door de combinatie van inkomstenbronnen, is de muzikant (en de kunstenaar in het algemeen) het typevoorbeeld van een flexwerker: iemand die meerdere opdrachtgevers combineert en die voor wat betreft de creatie-activiteiten regelmatig ook de eigen opdrachtgever is. In Vlaanderen worden de multiple job holders aanzien als het voorbeeld voor de werknemer 2.0. Het onderzoek toont aan dat muzikanten al vaak zo een moderne werknemers zijn. Ondanks een hoge scholingsgraad liggen hun totale inkomsten echter ver beneden het Vlaamse gemiddelde.

Meer dan toezien op een correcte verloning door gesubsidieerde opdrachtgevers, dient de overheid daarom vol in te zetten op de vereenvoudiging van het administratief en juridisch kader waarin kunstenaars moeten werken. PlayRight benadrukt dat er hierbij ook moet kunnen gepraat worden over een apart statuut voor de kunstenaar. Een statuut dat losstaat van het klassieke model werknemer/zelfstandige, een tweespalt waar menig kunstenaar als flexwerker tussen gekneld raakt.

Je kan het volledige onderzoek (110p) hier raadplegen. Een uitgebreide samenvatting vind je hier.

25nov

PlayRight verdeelt 2.4 miljoen euro aan naburige rechten!

PlayRight heeft een eerste verdeling uitgevoerd van naburige rechten voor muziekopnames voor het referentiejaar 2015, het jaar waarin deze opnames verspreid werden. Het gaat om de verdeling van de billijke vergoeding en leenrecht geïnd in 2015. Deze eerste verdeling wordt in 2019 afgerond met een afsluitende verdeling.

OP KRUISSNELHEID!

PlayRight rondde zonet de eerste verdeling af van naburige rechten die vorig jaar werden geïnd voor muziekopnames, meer bepaald de verdeling van de billijke vergoeding en leenrecht voor het referentiejaar 2015 die toekomen aan de uitvoerende kunstenaars. PlayRight zet hiermee de koers verder om rechten een eerste keer te verdelen het jaar na de inning, net zoals ze dat de voorbije jaren reeds deed.

MUZIEK 2015 ?

De oorsprong van deze rechten zijn de billijke vergoeding en het leenrecht. Muzikanten die hun opnames (verspreid in 2015) reeds aangaven bij PlayRight zullen dus nu al een eerste deel van hun rechten voor 2015 uitbetaald krijgen.

Met deze eerste verdeling wordt ongeveer een derde van de reeds geïnde rechten, voor het verspreiden van de opnames in 2015, uitbetaald. In 2019 volgt dan de afsluitende verdeling waarmee de resterende rechten voor dit referentiejaar zullen worden verdeeld. Dit geeft iedereen die nog opnames voor 2015 moet indienen de kans om dit alsnog te doen, meer bepaald tot 31/12/2018.

De resultaten van de berekening werden per mail of per post naar de leden verstuurd. De accountmanagers van PlayRight staan klaar om eventuele vragen m.b.t. hun dossier te beantwoorden.

Tot slot staat er nog één verdeling gepland op de kalender 2016 van PlayRight: de rechten geïnd in het buitenland. Die worden in december verdeeld.

Leden checken best nog voor 31/12/2016 of ze nog muziekopnames (2013) of audiovisuele opnames (2010) aan te geven of te valideren hebben. Dat kan via hun online dossier in de PlayRight Portal. Meer informatie over die deadline vind je hier.

 

18nov

Naburige rechten voor elektronische muziek?

Op zaterdag 19 november 2016 vindt in de Vooruit in Gent een nieuwe editie plaats van Play and Produce. Een hele dag zullen pioniers uit het elektronische muzieklandschap hun ervaringen op muzikaal en zakelijk vlak delen met een jong en leergierig publiek. Ook PlayRight is dit jaar opnieuw van de partij.play-produce-2016

Je kan om 13u30 in het Foyer Theater terecht voor de “Fight for Your Right(s)” sessie. Onze eigen Ioan Kaes, Herman Van Laar van SABAM en Bram Somers van SIMIM zullen uitleg verschaffen rond wat auteursrechten en naburige rechten zijn en welke rol het collectief kan spelen voor muzikanten uit het elektronische muzieklandschap. Je kan er een antwoord verwachten op vragen als: Wanneer ik een track produce, ben ik dan auteur, uitvoerend muzikant of de producent? En wat met remix die ik heb gemaakt? En wat met de remix die werd gemaakt van het nummer dat ik heb ingezongen? Mag ik programming aangeven?

Niet enkel zal het panel verduidelijken waar de verschillen liggen tussen auteursrechten en naburige rechten, er zal ook ruimte zijn om aan te kaarten waar de terminologie van de electronica-muzikant enerzijds en die van de beheersvennootschappen anderzijds elkaar soms (ongewild) voor de voeten lopen.

Alle informatie over Play & Produce vind je terug op www.playandproduce.be. En als je komt, luister dan zeker nog een extra keer naar deze track!

15nov

REMINDER DEADLINE – VERGEET NIET OM JE REPERTOIRE AAN TE VULLEN VOOR 31 DECEMBER 2016!

Deadline voor de aangiftes: PlayRight leden hebben nog tot 31 december 2016 de tijd om hun muziekopnames voor het referentiejaar 2013 en hun audiovisuele opnames voor het referentiejaar 2010 aan te geven. Hou er rekening mee dat, tijdens de eindejaarsperiode, PlayRight zal gesloten zijn van 23 december tot en met 2 januari 2017.

DEADLINE 31/12/2016

Om een afsluitende verdeling goed te kunnen uitvoeren moet PlayRight over zoveel mogelijk aangiftes beschikken die op tijd gevalideerd zijn. Aangezien er in 2017 twee afsluitende verdelingen plaatsvinden, heeft PlayRight ten laatste op 31/12/2016 alle betrokken aangiftes voor het referentiejaar 2013 voor muziekopnames nodig en voor audiovisuele opnames voor het referentiejaar 2010. Leden kunnen snel en makkelijk aangeven in welke opnames ze een artistieke prestatie hebben geleverd via hun online dossier in de PlayRight Portal. Aangiftes zorgen ervoor dat de berekening van de rechten kan gebeuren op basis van een zo compleet mogelijke opnamecast. Wie te laat aangeeft verliest effectief zijn rechten voor de afsluitende verdeling.

Respecteer de deadline dus! Een volledig overzicht van de deadlines is te raadplegen op onze website. De verdelingskalender van 2017 en de update van het overzicht van de deadlines zullen trouwens binnenkort gepubliceerd worden.

ADVIES

We adviseren aan iedereen aangesloten bij PlayRight niet te lang te wachten met het aangeven van opnames. Een deadline is er sneller dan je denkt. De eindejaarsperiode speelt ook een rol want PlayRight is gesloten van 23 december t.e.m. 2 januari. Daarom raden we aan vóór deze periode aangifte te doen voor het geval er toch een probleem zou opduiken, er iets niet duidelijk zou zijn.

Wacht dus niet te lang!

11nov

PlayRight is gesloten op vrijdag

PlayRight is gesloten op vrijdag 11 november. We staan terug tot jullie dienst op maandag !

3nov

PlayRight verdeelt meer dan 766.000 euro aan naburige rechten voor audiovisuele opnames

PlayRight heeft meer dan 766.000 euro aan naburige rechten verdeeld met betrekking tot audiovisuele opnames verspreid in 2011 en 2012. Aangezien het een eerste verdeling voor die referentiejaren betreft, werden nog niet alle bijdragen afgerekend. Wie betrokken is in deze eerste verdeling heeft hierover een mail ontvangen.

Maar voor we in detail treden, wat is dat een verdeling voor audiovisuele opnames?

Artiesten kunnen niet voorkomen dat een particulier voor eigen gebruik een kopie maakt van een aangekochte opname. Ter compensatie hebben de artiesten recht op een vergoeding die de vergoeding voor privé kopie wordt genoemd. Een andere vergoeding die ook van toepassing is, is het leenrecht. Deze vergoeding wordt betaald door de bibliotheken en komt eveneens toe aan de artiesten die meewerkten aan de opnames die worden uitgeleend.

Een verdeling voor audiovisuele opnames door PlayRight dient dus om die vergoedingen te verdelen onder de aangesloten uitvoerende kunstenaars voor specifieke referentiejaren. De beheersvennootschap Auvibel int de vergoedingen en verdeelt ze vervolgens tussen de verschillende categorieën rechthebbenden; waaronder PlayRight voor wat de uitvoerende kunstenaars betreft.

PlayRight verdeelt nu het aandeel onder de uitvoerende kunstenaars betrokken in de audiovisuele opnames die in 2011 en 2012 verspreid werden. Aangezien het hier om een eerste verdeling gaat, zijn nog niet alle rechten voor deze periode verdeeld. In 2019 volgt er nog een afsluitende verdeling waarmee de resterende rechten voor deze referentiejaren zullen worden uitbetaald. Hierdoor heeft iedereen die nog opnames voor die jaren moet indienen de kans om dit alsnog te doen.

Hoe worden deze rechten verdeeld?

Elke audiovisuele opname krijgt een bedrag toegekend dat gebaseerd is op de duurtijd van het programma en de kijkcijfers die door de zender werden geregistreerd. Dat globale bedrag wordt daarop verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars in functie van hun rol in de opname. (A: hoofdrol, B: middenrol, C: kleine rol).

Enkel de speellijsten van TV-zenders die een kijkcijfer hebben van meer dan 2,5% worden in aanmerking genomen, specifiek zijn dat: Één, Canvas, Vier, VTM, La Une, RTL TVI, 2Be. Noteer dat ook VITAYA en La deux in aanmerking komen maar die werden in deze eerste verdeling nog niet behandeld. Voor wat de programma’s betreft, die in deze verdeling werden meegenomen, heeft het team van PlayRight zich in eerste instantie geconcentreerd op fictie (films en series), animatiefilms en de audiovisuele opnames die louter of voornamelijk muzikale prestaties bevatten. Het verdeelde bedrag voor 2011 en 2012 samen is 766 044.37 euro (2011: € 423.455,98, 2012: € 342.588,39).

Om het werk van de aangesloten uitvoerende kunstenaars zo goed mogelijk te behartigen, wordt het spectrum van de programma’s die in aanmerking worden genomen nog verder uitgebreid. Wanneer je bijdragen in deze verdeling nog geen rechten hebben opgeleverd dan kan dit mogelijk wel het geval zijn bij de afsluitende verdeling in 2019.

Waarom voor bepaalde programma’s verdelen en voor anderen niet?

De gegevens waarover PlayRight beschikt en die als basis dienen voor een verdeling (speellijsten van zenders) zijn vaak onvolledig, onvoldoende gedetailleerd. Hierdoor is het noodzakelijk dat onze accountmanagers zelf heel wat bijkomende informatie zoals details over afleveringen, jaargangen, … opzoeken om zo de speellijsten te verrijken. Pas daarna kunnen we de aangiftes van onze leden samenvoegen met die speellijsten. Voor deze eerste verdeling heeft PlayRight zich vooral geconcentreerd op de meest betrouwbare en reeds beschikbare gegevens. Het opzoeken van bijkomende informatie en het optimaliseren van de gegevens in de speellijsten is namelijk een zeer tijdrovende en “ambachtelijk” gegeven. Door te verdelen in “twee stappen” hebben enerzijds onze leden voldoende tijd om hun rechten te claimen, en kunnen ze nog tot 31 december 2018 hun bijdragen aan opnames aangeven voor deze referentiejaren, anderzijds heeft PlayRight extra tijd om bijkomende informatie toe te voegen en daarna de aangiftes te linken aan de verbeterde speellijsten. In 2019 wordt dan de afsluitende verdeling uitgevoerd die de resterende rechten voor deze referentiejaren zal toekennen aan de rechthebbenden.

Er staan voor het einde van dit jaar nog twee verdelingen op onze agenda: een eerste verdeling van rechten voor muziekopnames voor het referentiejaar 2015 en het doorstorten van de internationaal geïnde rechten. De verdelingskalender kan hier geconsulteerd worden.