Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inleidende teksten, vormgeving, afbeeldingen, scripts, illustraties, enz. zijn eigendom van PlayRight.
Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, vertalingen, wijzigingen van de site, mededeling aan het publiek of eender welke exploitatiewijze op integrale wijze of van een onderdeel van de inhoud, onder eender welke vorm, mogen enkel gebeuren wanneer PlayRight daartoe vooraf schriftelijk haar akkoord heeft verleend, behoudens andersluidend beding van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De bedrijfsnaam, logo’s en andere tekeningen en modellen vermeld op deze site zijn merken en/of handelsnamen die worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de databanken is eveneens beschermd. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk worden vervolgd.

Aansprakelijkheid

De informatie en de teksten op deze website zijn enkel bedoeld om de werking en de structuur van PlayRight zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

PlayRight besteedt de grootste zorg aan de volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Ondanks deze inspanningen kunnen zich evenwel onjuistheden voordoen. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal PlayRight de grootst mogelijke inspanning leveren om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

PlayRight is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van om het even welke informatie, materiaal of standpunten die via de website ter beschikking worden gesteld.

PlayRight kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele links naar externe websites of naar webpagina’s van derden waarover PlayRight geen zeggenschap heeft. Deze links zijn louter informatief.