Je opgenomen artistieke prestaties kunnen naburige rechten opleveren wanneer ze geëxploiteerd worden (uitgezonden, gekopieerd, publiek gemaakt,…).

Maar om ze te ontvangen zijn twee stappen noodzakelijk:

 • aangesloten zijn bij een beheersmaatschappij die naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars int.
 • zorgen dat de beheersmaatschappij weet aan welke opnames je hebt meegewerkt. Om naburige rechten te kunnen genieten is het belangrijk dat jij aangeeft welke van je artistieke prestaties zijn opgenomen. In België zijn producenten (labels, platenmaatschappijen, film- en televisieproducenten, radio- en televisieomroepen, …) tot nader order niet verplicht om PlayRight te informeren over wie aan welke opnames heeft meegewerkt.

Geef je opnames dus zelf zo snel mogelijk aan.

Opnames aangeven kan makkelijk via de button  PlayRight Portal  op de homepage. Die geeft je toegang tot de PlayRight-portal, waar elk van onze leden hun online-dossier kunnen raadplegen en up-to-date houden.

ic23_geelMeer informatie over aansluiten bij een beheersvennootschap vind je hier.

De opnames van je artistieke prestaties kan je makkelijk aangeven via de knop “PlayRight portal“. Zo kom je in het beveiligde online loket waar je door middel van je e-mailadres en je paswoord toegang krijgt tot je online dossier.

Je kan je artistieke prestatie volgens het type opname aangeven via de verwante knop in jouw online dossier:

 • Muziek: De artistieke prestaties die je als muzikant levert in het kader van een muziekopname. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke en niet-klassieke muziekopnames.
 • Audiovisueel: De niet-muzikale artistieke prestaties die je als acteur levert in het kader van een audiovisuele opname.
 • Dubbing en post-synchronisatie: De artistieke prestaties die je als acteur levert in het kader van een stemopname, voice-over
 • Muziek in audiovisueel: De artistieke prestaties die je als muzikant levert in het kader van een audiovisuele opname, concert, geluidsband voor een film/serie…

(meer…)

Als muzikant, zanger, dirigent moet je de volgende opgenomen prestaties aangeven:

 • je bijdrage aan een muziekopname; in de studio, op de radio, tijdens een concert, opgenomen met het oog op een uitzending nadien,
 • je bijdrage aan een audiovisuele opname: een televisieprogramma waarin je optrad, een opname van een concert dat nadien uitgezonden wordt op televisie, de soundtrack van een film waaraan je meewerkte, muziek in televisieprogramma’s, tekenfilms of animatiereeksen. Opgelet: hiervoor gebruik je het aangifteformulier “muziek in audiovisuele opname”.

(meer…)

Volgende opnames moeten niet aangegeven worden omdat ze niet in aanmerking komen voor naburige rechten:

 • Alle prestaties (acteursprestaties, presentaties, dubbing, postsynchronisatie en muziek) voor publiciteitspots en jingles;
 • interviews, bijdragen aan nieuwsuitzendingen op radio en televisie;
 • deelname aan televisiespelletjes en -kwissen;
 • deelname aan live-concerten (tenzij ze worden opgenomen en uitgezonden);
 • figuratie;
 • figuratieve nasynchronisatie (dubbing).

Om uw rechten op Belgisch grondgebied te berekenen voor muziekopnames, baseert PlayRight zich op uw repertoire en op verschillende parameters van verdeling:

 • De radio speellijsten en de luistercijfers,
 • Verkoopscijfers van Ultratop.

U vindt hier de lijst met radiozenders waarvan speellijsten in aanmerking zijn genomen en gebruikt worden als parameter van distributie voor het berekenen van uw rechten. De lijst met radiozenders wordt weergegeven per niet-afgesloten referentiejaar (2015, 2016 en 2017), de jaren waarvoor er nog rechten te verdelen zijn.

Radio’s waarvan de speellijsten in aanmerking worden genomen: (meer…)

Het kan gebeuren dat er discussie ontstaat over een bijdrage van een artiest aan een bepaalde opname.

Om ons toe te laten om je rechten te verdedigen, kan het zijn dat we jou een bewijs van je bijdrage vragen. Dit kan een contract zijn, een verklaring van de producent, een factuur voor uw prestaties, het CD-boekje, de castinglijst of het script …

JA!

De eerst volgende deadline is 31/12/2018 voor muziekopnames referentiejaar 2015 en voor audiovisuele opnames referentiejaren 2011 & 2012. Het volledige overzicht van de deadlines en lopende verdelingen kan je hier raadplegen.

PlayRight adviseert om al je opnames zo snel mogelijk aan te geven. Dit is de manier bij uitstek om zoveel mogelijk rechten die je toekomen al bij de eerste verdeling te ontvangen.

Geef je je opnames niet onmiddellijk aan, dan zijn er twee scenario’s mogelijk: (meer…)

Wat is mijn repertoire?

Het repertoire van onze leden bestaat uit de opgenomen artistieke prestaties die ze bij PlayRight hebben aangegeven.

Opnames aangeven kan makkelijk in de PlayRight portal via de button PlayRight Portal op de homepage.

Wanneer levert mijn repertoire geld op in België?

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op wanneer aan twee voorwaarden is voldaan: (meer…)

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op in het buitenland wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • je bent aangesloten bij PlayRight en gaf een mandaat om in het buitenland je rechten te innen,
 • je opnames zijn aangegeven bij PlayRight,
 • de opname is verspreid/geëxploiteerd in één van de landen waarmee PlayRight een overeenkomst heeft,
 • de opname komt voor in de parameterlijsten die de buitenlandse beheersvennootschap hanteert om de vergoeding te berekenen.

Meer informatie over naburige rechten uit het buitenland vind je hier.

Je kan je overeenkomst van aansluiting bij PlayRight op elk ogenblik*  aanpassen. Misschien wil je de territoria opgenomen in het contract voor het beheer van jouw naburige rechten wijzigen (je vindt de lijst van landen waarmee PlayRIght een bilaterale overeenkomst heeft hier). Of je wil het type “prestatie” opgenomen in je contract aanpassen.

Informatie over je contract vind je in je online dossier in de PlayRight portal, login en controleer welk mandaat je aan PlayRight hebt gegeven. Klik hiervoor in de linkerkolom op “gegevens” en ga vervolgens naar de tab “contract”.

Je ziet nu:

 • De lijst van je contracten van aansluiting in chronologische volgorde (van meest tot minst recente)
 • De territoria die momenteel beschermd worden door je contract bij PlayRight (Wereldwijd, België, België +, etc.).

(meer…)

De verdelingskalender van PlayRight kan je hier consulteren.

Hou rekening met de deadlines voor het indienen van je aangiftes. Wil je weten voor welke referentiejaren je nog rechten mag verwachten, check dan pagina 2 en 3 op de verdelingskalender. Daar vind je ook de deadlines voor voor je aangiftes per referentiejaar.

Aarzel niet om onze rubriek Nieuws te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie m.b.t. de verdeling van je rechten.

Het vertrekpunt voor elke verdeling is je repertoire, of eigenlijk jouw aangiftes van je muzikale prestaties. Zonder deze aangiftes kunnen we je onmogelijk rechten toekennen.

Enerzijds worden de rechten altijd berekend per referentiejaar, het jaar (of de jaren) waarin een muziekopname uitgezonden, verkocht of geëxploiteerd wordt. Anderzijds gebeurt een verdeling altijd in twee fasen, met een eerste verdeling van de rechten een jaar na uitzending, verkoop of exploitatie. Via onze thuispagina kan je een kalender van de verdelingen voor dit jaar raadplegen en downloaden. De kalender toont ook de deadlines waarmee je rekening moet houden om je prestaties aan te geven.

STAP VOOR STAP

 

 

Stap 1 : gegevens inzamelen

 

 

PlayRight moet eerst evalueren welke werken gespeeld, gekopieerd en/of geëxploiteerd worden voor een bepaald referentiejaar. Daarvoor maakt PlayRight gebruik van volgende parameters:

 • De radio speellijsten en de luistercijfers,
 • De verkooplijsten van Ultratop.

Deze lijsten en cijfers zijn de parameters die PlayRight hanteert om het belang van de rechten te bepalen die toegekend worden aan een opname, en dus aan de uitvoerende kunstenaars: dit zijn de rechten die PlayRight je toebedeelt.

 

Stap 2 : “Matching”

 

 

Daarna koppelen de Account managers de aangiftes van hun leden aan de werken die voorkomen in de speellijsten. Dat noemen we “matching”.

 

 

Stap 3 : toekennen van een gewicht aan een werk

 

 

Op basis van bovenstaande parameters  wordt een gewicht gegeven aan elk werk in de speellijsten : op basis van dat gewicht kennen we een bedrag toe aan het werk.

Let op: het totale bedrag van een verdeling wordt vastgelegd in functie van de vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars die ingezameld werden voor een referentiejaar. Dit totale bedrag kan variëren: Hier vind je meer informatie over de vergoedingen die ten grondslag liggen aan je rechten.

Stap 4: berekening van de rechten & verdeling

Het globale bedrag dat toegekend wordt aan een werk wordt nadien verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars, in functie van de rol die ze hadden bij de opname: Hoofdartiest, orkestleider of sessiemuzikant. *

Eens de berekening is gemaakt en gecontroleerd, verdeelt PlayRight deze rechten onder haar aangesloten uitvoerende kunstenaars en onder haar zusterorganisaties in het buitenland, die rechten geclaimd hebben voor hun leden (en die hen een mandaat gegeven hebben voor België). Als je je repertoire aangegeven hebt bij PlayRight en de opname waaraan je deelgenomen hebt rechten oplevert, . De bedragen, samen met  de opnames waaraan de rechten gekoppeld zijn en de totale casting voor elke opname, kan je nakijken in je PlayRight portal (menu ‘rechten’).

*Herinnering : Omdat nog niet alle uitvoerende kunstenaars hun prestaties aangegeven hebben bij de eerste verdeling van de rechten, kent PlayRight een virtuele casting toe aan elk werk. Zo blijven de rechten van kunstenaars die hun repertoire nog niet aangegeven hebben voorbehouden: meer informatie hier.

Het vertrekpunt voor elke verdeling is je repertoire, of eigenlijk jouw aangiftes van audiovisuele prestaties (ook van dubbing en nasynchronisatie en muziek in audiovisueel werk). Als je die niet aangeeft kunnen we je onmogelijk rechten toekennen.

Enerzijds worden de rechten altijd berekend per referentiejaar, het jaar (of de jaren) waarin een audiovisuele opname uitgezonden wordt. Anderzijds gebeurt een verdeling altijd in twee fasen. Via onze thuispagina kan je een kalender van de verdelingen voor dit jaar raadplegen en downloaden. De kalender toont ook de deadlines waarmee je rekening moet houden om je prestaties aan te geven.

STAP VOOR STAP

 

 

STAP 1: GEGEVENS INZAMELEN  (meer…)

De verdeling van rechten voor een bepaald referentiejaar gebeurt niet in één keer, maar in twee fasen. Er zijn dus twee betalingsmomenten voor één en hetzelfde referentiejaar.

 • Eerste verdeling: we leggen de link tussen de aangiftes waarover we beschikken in onze database enerzijds en de titels die voorkomen op de nationale verkoop- en uitzendlijsten voor een specifiek referentiejaar anderzijds. Bij de eerste berekening is het vaak zo dat nog niet alle artiesten hun bijdragen al hebben aangegeven. Om de rechten voor de artiesten die dat nog niet deden beschikbaar te houden, maken we voor elke opname, naargelang de aard ervan, een “virtuele casting” op. Die benoemt alle mogelijke bijdragen aan de opname, met aanduiding van het aantal A-, B- of C-rollen . Op basis van de virtuele casting en de aangegeven rollen worden de naburige rechten voor een bepaalde bijdrage aan een opname berekend. De rechten worden uitbetaald aan wie zijn bijdrage aangaf en gereserveerd voor de “virtuele artiesten”.

(meer…)

Een verdeling voor een referentiejaar gebeurt steeds in twee fasen. Bedragen toegekend bij een eerste verdeling en die bij de afsluitende verdeling verschillen heel vaak. Hier volgt waarom:

Praktisch voorbeeld:

Voor de verdeling van de muziekrechten naar aanleiding van opnames die in 2012 werden uitgezonden, voert PlayRight in 2013 een eerste verdeling uit en in 2016 de afsluitende verdeling.

 

Voor het nummer “Play it Right” dat in 2012 werd gespeeld en aan onze playlists werd gekoppeld, is PlayRight op het ogenblik van de eerste verdeling in het bezit van vijf aangiftes van 5 verschillende uitvoerende kunstenaars. De gegevens waarover we beschikken doen ons echter sterk vermoeden dat er in werkelijkheid in totaal 9 muzikanten op deze opname staan: dit is de virtuele casting.

Aangezien we op het ogenblik van de eerste verdeling niet in het bezit waren van alle aangiften voor deze opname, kunnen we op basis van deze virtuele casting de rechten bevriezen van de eventuele kunstenaars die nog geen aangifte deden van deze opname. De rechten uitgekeerd aan de muzikanten die reeds aangifte van “Play it Right” deden, gaan dus uit van deze virtuele casting, op basis van het bedrag dat bij deze eerste verdeling aan deze opname werd toegekend.

Bij de afsluitende verdeling in 2016 zes er voor de opname ”Play it Right” uiteindelijk zes aangiften. We noemen dit de reële cast.

PlayRight maakt de bij de eerste verdeling (met virtuele casting) aangelegde reserves vrij en verdeelt deze onder de reële cast van deze track, pro rata de hen toegekende rollen.

Ook voor tracks die door niemand worden aangegeven (en die dus geen reële cast kennen) worden de reserves vrijgegeven. Deze worden vervolgens verdeeld onder alle opnames in de playlist waar wél een reële cast voor gekend is. Dit pro rata de hieraan toegekende waarde. Hierdoor verandert de waarde die initieel aan de track werd toegekend dus en ook de berekening van de rechten per gekende performer.

De berekende bedragen voor deze track gaan uit van de aangiften van zes muzikanten, en worden onderling verdeeld volgens hun rol binnen deze opname. De individuele bedragen bij deze afsluitende verdeling liggen dus hoger: de waarde toegekend aan de opname werd aangepast en de virtuele casting werd geschrapt ten voordele van de reële cast.

Onder de rubriek “rechten” van uw portaal vind je een overzicht van de verdeling van jouw rechten. Met eventuele verdere vragen kan je steeds terecht bij jouw Account Manager (contactgegevens links in het portaal). Zij / hij bezorgt je graag, per opname en referentiejaar, alle bijzonderheden van de berekening van de aan jou uitbetaalde bedragen.

Wanneer muzikanten hun opnames zelf financieren, genieten ze niet enkel naburige rechten als uitvoerende kunstenaar(s), maar ook als producent. Dit zeker wanneer ze die opnames uitbrengen in eigen beheer, en in sommige gevallen ook wanneer ze hiervoor samenwerken met een platenmaatschappij. Steeds meer muzikanten werken op die manier, en zodoende heeft SIMIM, de beheersvennootschap van de naburige rechten van muziekproducenten, haar ledenaantal de laatste jaren substantieel zien toenemen. Hoe meer muzikanten aldus van beide beheersvennootschappen betalingen ontvangen, hoe vaker de vraag wordt gesteld waarom de ontvangen bedragen niet exact overeenkomen. Want, de billijke vergoeding, die wordt toch 50/50 verdeeld over muzikanten en producenten?

Andere inkomsten

Het klopt dat de inkomsten uit de billijke vergoeding in gelijke delen worden verdeeld over PlayRight en SIMIM. Beiden innen deze vergoeding samen bij radio’s, handelszaken, horeca, enz. en verdelen de opbrengsten in gelijke helften.

Maar, de billijke vergoeding is niet de enige inkomstenbron waar PlayRight en SIMIM op kunnen rekenen. Beiden kunnen ook rekenen op een aandeel in de vergoeding thuiskopie en leenrecht. Die innen ze niet samen, ze verkrijgen elk hun aandeel via de vennootschap Auvibel. En die aandelen zijn niet gelijk. (meer…)

In de rechterbovenhoek van de homepage van de PlayRight-website vind je een knop  PlayRight Portal. Dit is het online loket voor de leden van PlayRight.

Via de portal hebben onze leden en hun vertegenwoordigers/agenten toegang tot hun online-dossier. Iedereen die aangesloten is bij PlayRight en een e-mailadres heeft geregistreerd bij zijn aansluiting, krijgt toegang tot zijn online-dossier. Je kan dan online 24 uur per dag, 7 dagen per week je dossier beheren: je kan snel en makkelijk aangiftes doen, je repertoire nakijken en je persoonlijke gegevens, contract,… aanpassen, volmacht geven, enz. Je vindt er ook het overzicht van de rechten die je werden uitbetaald. Heb je vragen dan kan je die stellen aan je account manager. Zijn of haar naam en contactgegevens vind je eveneens terug in je online dossier.

In de rechterbovenhoek van de homepage van de PlayRight-website vind je een knop “ PlayRight Portal. Klik op deze knop en vul je login-gegevens in.

Mijn login-gegevens? Wat zijn dat?

Je login-gegevens bestaan ​​uit:

 • je e-mailadres: dit is het adres dat in je dossier is vermeld. Je hebt het opgegeven bij je aansluiting. Je kan het in je online-dossier wijzigen wanneer nodig. Vergeet dan niet om de volgende keer met je nieuwe email-adres in te loggen.
 • je persoonlijke paswoord: op het moment dat PlayRight je aansluiting bevestigt, ontvang je een bevestigingsmail met een activeringslink. Klik op deze link om je wachtwoord aan te maken.

(meer…)

Als je aangesloten bent bij PlayRight dan kan je via je online dossier aangifte doen van je artistieke prestaties, je rechten nakijken en je persoonlijke gegevens updaten. Nieuw in 2017: het menu “PlayList”, dat je de mogelijkheid biedt om opnames waaraan je meewerkte aan te geven op basis van een speellijst, voor een referentiejaar dat nog niet is afgesloten.

Om je rechten voor het Belgische grondgebied te berekenen voor wat muziekopnames betreft, (meer…)

Het luik “Bijdragen aan te geven” in je online-dossier bevat bijdragen die in het verleden aan je repertoire werden toegevoegd op basis van research.

Je hebt ze zelf (nog) niet aangegeven. Het is dus belangrijk dat je nakijkt of die informatie klopt. Waar nodig kan je ook informatie aanvullen, vervolgens bevestig je de bijdrage waardoor het een aangifte wordt. (meer…)

Als uitvoerend kunstenaar die is aangesloten bij PlayRight, kan u via uw online portal de details zien van de rechten die zijn uitgekeerd (via het menu “Rechten“).

Per referentiejaar doet PlayRight in twee fasen een verdeling van rechten. Na de afsluitende verdeling van de rechten van één of meerdere referentiejaren, realiseert PlayRight een verdeling van de financiële opbrengsten die deze rechten hebben opgebracht.

Tussen het moment waarop PlayRight uw rechten int en het moment waarop PlayRight de afsluitende verdeling voor de rechten uitvoert, liggen een aantal jaren.

Gedurende deze jaren belegt PlayRight uw rechten, zoals de wet vereist, in niet-speculatieve investeringen, zonder kapitaalrisico. Tussen het moment dat uw rechten worden geïnd en de afsluitende verdeling genereren deze rechten financiële opbrengsten.

(meer…)

Als u zich aanmeldt op uw online portaal of u ontvangt een bericht van PlayRight over de verdeling van uw rechten, kan het zijn dat het saldo van uw rechten negatief is of dat er een negatief bedrag werd verrekend.
(meer…)

Wanneer je het e-mailadres in je online-dossier wijzigt, dan volstaat het om de volgende keer met dat nieuwe emailadres in te loggen. Onthou dus goed welk e-mailadres je in je dossier hebt geregistreerd. Wanneer er toch iets fout gaat bij het inloggen, kan je contact opnemen met je account manager of mailen naar wanneer je niet meer weet wie de accountmanager is die je dossier beheert.

In België zijn de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars onderworpen aan een roerende voorheffing. PlayRight is wettelijk verplicht een roerende voorheffing van 15% (minus forfaitaire kosten) in te houden op de rechten die zij uitbetaalt. Die roerende voorheffing, (meer…)

Nieuws 2018 »

27sep
Drie nieuwe laureaten voor de PlayRight+ prijzen 2018

Richting LUCA School of Arts in Leuven en het Koninklijk Conservatorium van Mons – ARTS2 […]

19sep
Antonin Compère : laureaat van PlayRight+-prijs aan het IAD

PlayRight+ trekt de prijsuitreikingen weer op gang. In samenwerking met de docententeams van hogescholen en Belgische […]

19sep
Audiovisueel werk 2014-2015: PlayRight verdeelt €752.000 aan naburige rechten

PlayRight verdeelt meer dan €752.000 aan naburige rechten, voor audiovisueel werk dat verspreid werd in België […]

11sep
Een naburig recht op streaming?

Op maandag 10 september hernam het Europees Parlement haar werkzaamheden. Eén van de punten op […]

5sep
JOHAN HOOGEWIJS, COMPONIST & MUZIKANT OP AANVRAAG

De term ‘uitvoerende kunstenaars’ dekt heel wat ladingen en houdt niet op bij studiomuzikanten of […]

1sep
De RVA-jacht op de uitvoerende kunstenaar

Als uitvoerend kunstenaar heb je een groot risico dat je ergens tijdens je loopbaan beroep […]

28aug
PlayRight+ documentaire over Will Tura in première

PlayRight+ ondersteunde mee de realisatie van een documentaire over Will Tura. “Will Tura. Hoop doet […]

28aug
Deadlines: geef uw repertoire aan voor 31 december 2018

  Elk jaar legt PlayRight een deadline vast om uw repertoire aan te geven en […]

15aug
PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP Woensdag 15 AUGUSTUS

PlayRight is vandaag gesloten. Donderdag staan we terug tot jullie dienst!

7aug
14.000 aangesloten artiesten!

PlayRight telt meer dan 14.000 aangesloten artiesten! Word je de volgende? Het is langs hier. […]

27sep
Drie nieuwe laureaten voor de PlayRight+ prijzen 2018

Richting LUCA School of Arts in Leuven en het Koninklijk Conservatorium van Mons – ARTS2 […]

19sep
Antonin Compère : laureaat van PlayRight+-prijs aan het IAD

PlayRight+ trekt de prijsuitreikingen weer op gang. In samenwerking met de docententeams van hogescholen en Belgische […]

11sep
Een naburig recht op streaming?

Op maandag 10 september hernam het Europees Parlement haar werkzaamheden. Eén van de punten op […]

5sep
JOHAN HOOGEWIJS, COMPONIST & MUZIKANT OP AANVRAAG

De term ‘uitvoerende kunstenaars’ dekt heel wat ladingen en houdt niet op bij studiomuzikanten of […]

1sep
De RVA-jacht op de uitvoerende kunstenaar

Als uitvoerend kunstenaar heb je een groot risico dat je ergens tijdens je loopbaan beroep […]

28aug
Deadlines: geef uw repertoire aan voor 31 december 2018

  Elk jaar legt PlayRight een deadline vast om uw repertoire aan te geven en […]

17jul
Europees auteursrecht en internet

Luc Gulinck is voorzitter van PlayRight, de Belgische vennootschap voor het collectief beheer van naburige […]

5jul
Geen hervorming auteursrecht in Europa

Vandaag drukte het Europees Parlement op de rem bij de geplande hervorming van het auteursrecht. […]

4jul
De eerste PlayRight+ Prijzen 2018 zijn uitgereikt !

Het academiejaar 2017-2018 is officiëel afgelopen en de eerste proclamaties zijn dan ook achter de […]

18mei
PlayRight nodigt u uit voor de algemene vergadering op 18 juni 2018

Op maandag 18 juni 2018 vindt vanaf 14 uur de Algemene Vergadering van PlayRight plaats […]