Het mandaat van PlayRight in de RAWG werd vernieuwd voor 2018

Johan Bex, verantwoordelijk voor Internationale Relaties bij PlayRight, werd tijdens de voorbije bijeenkomst van SCAPR herverkozen om de werkgroep RAWG voor te zitten.

SCAPR, RAWG ?

SCAPR is de internationale overkoepelende organisatie voor organisaties die naburige rechten van uitvoerende kunstenaars beheren. Het is onder andere hun taak om normen en optimale werkmethoden af te spreken voor alle aangesloten beheersmaatschappijen, de transparantie te verbeteren en het collectief beheer zo efficiënt mogelijk te regelen.

De RAWG (Rights and Administration Working Group), bestaat uit experts die werken aan de internationale uitwisseling tussen de verschillende organisaties. De werkgroep streeft er vooral naar om de manier waarop de bilaterale akkoorden uitgevoerd worden te verbeteren en dus de stroom aan rechten over de grenzen heen te doen toenemen.

De deelnemers van de RAWG komen vier keer per jaar samen op een plaats die aangeboden wordt door één van de aangesloten organisaties. Tijdens deze ontmoetingen leren we de andere maatschappijen en hun werkmethoden ook beter kennen. Naast deze ontmoetingen is er ook een hechte samenwerking ontstaan tussen de zustermaatschappijen, die zo ware partners geworden zijn.

Deze toenemende samenwerking zet er de verschillende organisaties ook toe aan om alles in het werk te stellen, opdat de uitvoerende kunstenaars meer rechten in de wacht slepen, in een groter aantal regio’s,  en dit zo snel en zo gedetailleerd mogelijk.

De volgende vergadering zal plaatsvinden in november en wordt georganiseerd door Gramex, onze partner uit Finland.

PLAYRIGHT VERDEELT MEER DAN € 170.000 AAN NABURIGE RECHTEN UIT HET BUITENLAND

Overeenkomstig de verdelingskalender heeft PlayRight net de naburige rechten verdeeld die bij zusterorganisaties in het buitenland werden geïnd. Hoe werkt zo’n verdeling? Waar komen deze rechten vandaan en hoe zijn ze berekend?

Je bent verbonden aan een Belgische beheersvennootschap. Als uitvoerend kunstenaar en lid van PlayRight kan je ook een wereldwijd mandaat toevertrouwen om rechten te laten verzamelen, beheren en verdelen voor alle territoria waar PlayRight aanwezig is. Door bilaterale overeenkomsten te sluiten met beheersvennootschappen uit andere landen, kan Playright ginds jouw rechten verzamelen en vice versa. Deze bilaterale overeenkomsten gaan dus over een uitwisseling van rechten tussen twee landen.

Hoe worden deze internationale rechten berekend en verdeeld?

Elke beheersvennootschap heeft haar eigen verdelingsregels: de naburige rechten vanuit het buitenland worden derhalve berekend volgens de regels van de beheersvenootschap ter plaatse.

PlayRight is dus niet betrokken bij de berekening. PlayRight gaat wel na of de gegevens de regels van de zustervennootschappen respecteren en PlayRight staat in voor de verdeling van de betaalde rechten als die zijn ontvangen. Houd er rekening mee dat een dergelijke distributie meerdere en verschillende “referentiejaren” en soorten rechten kan bevatten (muziek en/of audiovisueel). Deze verdeling van internationale rechten behandelt volgende gebieden en referentiejaren:

Gelieve te noteren dat op de internationale rechten die PlayRight na 1 december 2016 ontving 5% kosten worden ingehouden. De volgende verdeling vindt plaats in november. Het gaat om de eerste verdeling van muziekopnames voor het referentiejaar 2016. Op onze website vind je de verdelingskalender 2017 en de informatie over de deadlines van dit jaar. Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je accountmanager of een email sturen naar . Je kan ook deze FAQ’s bekijken:

Jouw rechten in het buitenland in beeld

Meer info over PlayRight Internationaal vind je hier.

PlayRight is gesloten op dinsdag 15 Augustus

PlayRight is gesloten op dinsdag 15 augustus. We staan terug tot jullie dienst op woensdag!

Akkoord tussen Adami & Spedidam: aflevering 2

In oktober vorig jaar tekenden de twee Franse beheersvennootschappen Adami en Spedidam een historisch akkoord met als doel de twee organisaties samen te brengen onder één nieuwe beheersvennootschap: SAI (Société des Artistes Interprètes).

Tien maanden later wordt de nieuwe samenwerking voor het eerst geconcretiseerd. In de eerste plaats zal SAI een centraal loket openen om de internationale rechten uit te wisselen, een taak die beide organisaties tot nog toe afzonderlijk vervuden. Het tweede luik van van de samenwerking betreft het gezamenlijk beheer van de jaarlijkse aanvullende vergoeding, een vergoeding die voortspruit uit de verlengde beschermingstermijn (van 50 naar 70 jaar) van  muziekopnames binnen de Europese Unie.  Een laatste punt heeft betrekking op de éénmaking van de verdeelregels voor beide vennootschappen.

Een project als dit is een belangrijke stap voor de vlotte uitwisseling van jouw naburige rechten met Frankrijk. De samenwerking tussen Adami en Spedidam zal volledig operationeel zijn vanaf 2020.

Muziek 2010 tot 2012 : PlayRight verdeelde de financiële opbrengsten

In 2016 deed PlayRight een recordverdeling van 17 miljoen euro ter afsluiting van de verdeling van de rechten voor muziek voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Eens deze referentiejaren zijn verdeeld, kan PlayRight de financiële opbrengsten  verdelen die aan deze rechten zijn verbonden.

Tussen het ogenblik van inning en het ogenblik van verdeling worden uw rechten belegd en genereren ze zogenaamde financiële opbrengsten .

Het totale bedrag van deze verdeling bedraagt ​​€ 2.674.560,31. 51.979 uitvoerende kunstenaars hebben financiële opbrengsten  ontvangen, gegenereerd door hun muzikale rechten (voor de referentiejaren 2010 tot 2012), onder hen 5.800 kunstenaars aangesloten bij PlayRight, hetzij 11 %.  47% van het bedrag werd overgemaakt aan zusterorganisaties in het buitenland die instaan voor de rechten van de uitvoerende kunstenaars.  53% van die financiële opbrengsten zijn meteen verdeeld onder de aangesloten kunstenaars.

Hoe worden de financiële opbrengsten  berekend?

Voor een dergelijke verdeling baseert PlayRight zich op de toegekende bedragen voor de referentiejaren in kwestie, en berekent proportioneel de financiële opbrengsten  waarmee ze overeenkomen. Deze verdeling bestaat uit financiële opbrengsten  die uw rechten opbrachten. Het totaalbedrag van deze verdeling, 2.674.560,31 euro, is minder ten opzichte van de verdeling van de muzikale rechten. Vandaar ligt  het proportioneel verdeelde bedrag ook lager.Een roerende voorheffing moet aan de Belgische Staat overgemaakt worden voor deze financiële opbrengsten. Er zal dus nu een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden door PlayRight, overeenkomstig de wet. Deze aftrek komt overeen met het negatieve bedrag in de detailtabel betreffende uw rechten. PlayRight heeft dit bedrag gestort aan de Belgische staat.

Waarom is het bedrag van de financiële opbrengsten  minder groot dan de voorbije jaren ?

In 2016 heeft PlayRight de achterstand uit het verleden voor wat betreft de muzikale rechten definitief achter zich gelaten. PlayRight kan tegenwoordig de muzikale rechten voor een referentiejaar verdelen , drie jaar nadat de referentieperiode is afgelopen. Vandaag brengen deze rechten minder op omdat ze minder lang belegd zijn dan in het verleden, wat de bedragen van de financiële opbrengsten  die Playright kan uitkeren beïnvloedt. U vindt hier meer informatie over de financiële opbrengsten .

De volgende verdeling zal eind augustus worden uitgevoerd, conform de verdelingskalender. Het betreft de rechten die PlayRight in het buitenland ontvangen heeft.

PlayRight is gesloten op vrijdag 21 juli

PlayRight is gesloten op vrijdag 21 juli. We staan terug tot jullie dienst op maandag !

De eerste PlayRight+ Prijzen van 2017

De academiejaren lopen op hun einde en hier en daar worden die al afgesloten met een officiële proclamatie. Ook dit jaar was Playright+ weer aanwezig in Gent en Hasselt waar diploma’s werden uitgereikt aan studenten die hun opleiding tot Muzikant hebben afgerond. 

Als organisatie die dagdagelijks meer dan 13.000 leden vertegenwoordigt, zijn we bijzonder erkentelijk voor zij die op jonge leeftijd de keuze maken om van muziek hun beroep te maken en hun schooltraject hier ook op afstemmen. En voor wie daarbij uitblinkt, mag dat gepaard gaan met een extra duwtje in de rug. Daarom biedt PlayRight+ aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestudeerde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen. Deze geldprijs van 500 euro wordt toegekend aan zij die zich doorheen hun studietraject hebben onderscheiden als uitvoerend kunstenaar.

Bij PXL Music viel de keuze van de jury op zangeres Linde Muylaert.

Linde Muylaert

Met haar bachelorproef ‘Linde: een confrontatie van Mongoolse cultuur en muziek met mijn eigen Westerse muziek’ heeft Linde, een bijzonder getalenteerde en intuïtieve zangers, een eigen wereld kunnen creëren. Haar songs werden voorafgegaan door een uitvoerig onderzoeksproces waarbij Linde zich verdiepte in de rijke folklore van Mongolië en zich de Mongoolse keeltechnieken heeft eigen gemaakt. En toch blijft de stem ontegensprekelijk Linde. We zien dan ook een artieste die bij de vertolking een eigen invalshoek heeft op alles wat ze heeft geleerd.

Bij School of Arts Gent viel de keuze van de jury op Gerben Brys.

Gerben Brys

Hij slaagde erin om tijdens zijn twee masterjaren in Gent een complete bassist te worden die alle nodige skills heeft, beschikt over een ontwikkelde artistieke visie en slaagt er steeds in om zijn medemuzikanten professioneel te leiden. Zijn uitmuntend afstudeerconcert in de Minard Schouwburg was het ultieme bewijs van zijn muzikale volwassenheid. Dit concert etaleerde zijn vakmanschap, visie, liefde voor muziek en ‘groove’ met als gevolg een laaiend enthousiast publiek én examenjury. Van Gerben Brys gaan we nog veel horen en zien.

Kijk hier naar de clip van ‘I’ve been dreaming’ van Gerben zijn band Mount Soon:

Maar, met deze twee prijzen is PlayRight+ nog niet uitgezongen. Later dit jaar zullen wij ook nog aanwezig zijn op de proclamaties in Brussel (CRB), Bergen (CRM) en Leuven (LUCA). Bij die twee laatsten zullen we zelfs voor het eerst een PlayRight+ prijs kunnen uitreiken aan een acteur!

Wordt vervolgd!

Alles over de Algemene Vergadering 2017

Zoals gewoonlijk vond de Algemene Vergadering van PlayRight plaats op de derde maandag van juni. Een terugblik op het evenement. 

Dankzij het goede weer – in tegenstelling tot vorig jaar – konden we deze keer wel naar het dakterras van de Beurrschouwburg. Dat was goed gevuld met de vennoten die naar Brussel waren afgezakt.

2016 in cijfers

Het jaarlijkse evenement is een uitgelezen moment om terug te blikken op het voorbije jaar. Aangesloten kunstenaars werden uitgenodigd om een aantal documenten, waaronder de jaarrekening, goed te keuren. Highlight voor 2016: Playright heeft meer rechten verdeeld dan ze heeft ingezameld: in totaal zijn bijna 20,3 miljoen euro rechten betaald, terwijl de inningen voor dat jaar 18,7 miljoen euro bedroegen. Ook opmerkelijk is dat PlayRight de achterstand van haar voorganger, voor wat betreft de muziekrechten, heeft ingehaald door 17 miljoen euro te verdelen (in mei 2016).

Bedragen van uitgevoerde verdelingen in 2016

PlayRight zet haar internationale werking door, via toenemende uitwisseling van rechten met het buitenland en door te investeren in SCAPR, de koepelorganisatie van beheersvennootschappen van naburige rechten. Op Europees niveau gaat onze bijzondere aandacht naar de digitale interne markt: uitvoerende kunstenaars genieten er momenteel zeer beperkte bescherming. Daardoor halen ze nauwelijks of geen voordeel uit de online-exploitatie van hun werk op vlak van naburige rechten. En dat op een moment dat de onlinemarkt fors stijgt, en de fysieke markt steeds minder omzet genereert.

Nieuwkomers in de RVB

Een ander voorrecht van de Algemene Vergadering, is het kiezen van beheerders voor de Raad van Bestuur. De vennoten hebben niet minder dan zes nieuwe beheerders aangeduid voor de Raad van Bestuur van PlayRight. Het college Muziek heeft Jean-Luc Fonck herkozen voor de Franstalige kant en Luc Gulinck voor de Nederlandstalige kant, beiden voor een termijn van vier jaar. Het college Drama & Dans telt vier beheerders. Aan Nederlandstalige kant werd Johny Hoebrechts herkozen voor een termijn van 4 jaar. Aan Franstalige kant zetelen drie beheerders: Nicole Roegiers werd herkozen voor vier jaar, Sebastián Moradiellos werd voor drie jaar aangesteld en Eric De Staercke trad toe voor een periode van twee jaar.

De Algemene Vergadering werd gevolgd door een evenement rondom PlayRight+, de sociaal-culturele peiler van PlayRight. PlayRight+ werd drie jaar geleden opgericht, heeft in die periode meer dan dertig projecten en organisaties ondersteund en gaat door op die ingeslagen weg. Voor de gelegenheid, kwamen GALM en FACIR hun ervaringen delen, organisaties die ondersteund worden door PlayRight +.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM VENNOOT TE WORDEN VAN PLAYRIGHT?

Kerncijfers 2016

Een terugblik op de cijfers van het jaar 2016 in welke PlayRight zeven verdelingen heeft voltooid. Voor een volledig overzicht van dit jaar, vindt u het jaarverslag 2016 terug onder de rubriek “downloads“.