Fiscaal regime auteurs- en naburige rechten blijft beperkt tot kunstwerkers

21 mei 2024

Het Grondwettelijk Hof heeft bevestigd dat de fiscale voordelen voor auteursrechten en naburige rechten alleen gelden voor kunstwerkers, zoals oorspronkelijk bedoeld. Dit arrest verwerpt de bezwaren van de IT-sector, die de regeling wilden uitbreiden naar andere beroepsgroepen, zoals dat voor de wetswijziging het geval was. PlayRight juicht de beslissing toe en hoopt dat hiermee de discussie definitief gesloten is. 

Met de wet van 16 juli 2008 stelde de Belgische wetgever een einde aan een langlopende discussie over de fiscale behandeling van inkomsten uit auteursrecht en naburige rechten. Voortaan gold dat deze inkomsten roerende inkomsten waren, die onderworpen werden aan een roerende voorheffing van 15 procent, minus een kostenforfait. 

Deze gunstige regeling voor kunstwerkers die rechten genieten op hun creaties en opnames trok echter al snel de aandacht van fiscale consultants die in deze regeling een mogelijkheid zagen om voor andere beroepsgroepen een fiscale optimalisatie te organiseren. Ze werden daarin aangemoedigd door het antwoord dat de toenmalige minister van Financiën gaf op een parlementaire vraag.  

Niet enkel voor informatici, die voor software genieten van een gelijkaardig recht als het auteursrecht, maar ook voor tal van andere (intellectuele) beroepsgroepen leek de wet van 16 juli 2008 een avenue te vormen voor belastingontwijking.  

Deze evolutie, in strijd met de originele filosofie van de wet, riep meer en meer vragen op, dermate zelfs dat de regering in het kader van haar fiscale hervorming de hele regeling in vraag begon te stellen. Gelukkig kwam het zo ver niet: na intensief lobbywerk van PlayRight stelde een recente wetsaanpassing paal en perk aan de misbruiken en verengde het toepassingsgebied opnieuw tot de oorspronkelijke filosofie en de oorspronkelijke begunstigden: de kunstwerkers die auteursrechten en naburige rechten genieten.  

De IT-sector legde zich hier niet bij neer en trok naar het Grondwettelijk Hof om de wetsaanpassing aan te vechten. In een arrest dat afgelopen donderdag op de website van het Grondwettelijk Hof verscheen, kregen ze echter over de hele lijn ongelijk.  

PlayRight juicht deze beslissing toe en hoopt dat daarmee elke discussie nu definitief gesloten is. Case closed.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden