Ondersteuning, begeleiding en belangenbehartiging van uitvoerende kunstenaar: wat is PlayRight+ ?

27 juli 2016

Opgericht door en voor artiesten, zorgt PlayRight voor de inning, het beheer en de verdeling van de naburige rechten in België maar niet enkel dat.  PlayRight+, één van de departementen van PlayRight, werd twee jaar geleden opgericht met als doel de uitvoerende kunstenaar te ondersteunen en zijn belangen te behartigen in de sector. Ioan Kaes en Rudy Peereboom geven een woordje uitleg.

Vanwaar de beslissing om binnen PlayRight dit departement op te richten?

Rudy : Het doel was om de activiteiten van PlayRight uit te breiden naar het verdedigen van de belangen van de uitvoerende kunstenaars. De leden kwamen steeds vaker bij ons aankloppen met vragen over hun sociale, economische of juridische positie. Om op dat soort vragen een antwoord te kunnen bieden werd PlayRight+ gecreëerd. De wetgeving laat namelijk toe dat collectieve beheersmaatschappijen activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de juridische, sociale en economische positie van de rechthebbenden die zij vertegenwoordigen.

Het eerste doel van PlayRight+ is de stem te zijn van de uitvoerende kunstenaars ten aanzien van de overheden en andere spelers in de sector waarin zij actief zijn door middel van eigen initiatieven en door middel van de opvolging van de politieke agenda op Europees, federaal en regionaal niveau.  Maar eveneens door deelname aan het sectoroverleg en door het ondersteunen van andere organisaties die bepaalde categorieën uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen.

PlayRight+ beheert ook een budget dat toelaat projecten te ondersteunen die uitvoerende kunstenaars op de een of andere wijze centraal stellen.

Stel dat ik een organisatie ben die financiering zoekt voor een specifiek project, hoe moet ik tewerk gaan om een steunaanvraag in te dienen en hoe wordt hier binnen PlayRight+ over beslist?

Ioan : Het allereerste wat je moet doen is contact met ons opnemen. Er bestaat een procedure om zo’n ondersteuningsaanvraag bij PlayRight+ in te dienen.  We werken met twee deadlines per jaar voor aanvragen: de eerste is 31 maart, de tweede 30 september. Kort na deze data worden de aanvraagdossiers behandeld door de Commissie PR+. Maar je hoeft het aanvraagtraject niet alleen te doen. PlayRight+ staat klaar om de geïnteresseerden te helpen met de voorbereiding van hun dossier, waarbij de kwaliteiten en de meerwaarde van het project worden vooropgesteld en wordt uitgelegd hoe het dossier zal behandeld worden.

Rudy : PlayRight+ wil graag projecten ondersteunen die het belang van artiesten vooropstellen. Naast het ondersteunen van onafhankelijke projecten kan het departement ook partnerships aangaan met organisaties die er de juiste ethiek ten opzichte van uitvoerende kunstenaars op na houden. PlayRight+ waakt uiteraard ook steeds over het naleven van de regels met betrekking tot auteurs- en naburige rechten door de organisaties waarmee we samenwerken en de projecten die we ondersteunen.

Wat doet PlayRight+ concreet om « de belangen van artiesten te behartigen » ?

Ioan : We volgen van zeer nabij alle politieke en juridische ontwikkelingen op en we mobiliseren om er voor te zorgen dat de stem van de uitvoerende kunstenaars wordt gehoord in de sector en door de beleidmakers. Dit wil ook zeggen dat we de uitvoerende kunstenaars op de hoogte houden van alle evoluties die hen aanbelangen. Zo ontvangen we bijvoorbeeld vaak vragen met betrekking tot contracten. Zelf gaan we geen contractonderhandelingen voor de artiesten voeren maar op die manier sporen we wel praktijken op die niet getolereerd kunnen worden en in het belang van de uitvoerende kunstenaar kunnen we die signaleren aan de verantwoordelijken in de sector of aan specifieke belangenorganisaties

Rudy : PR+ draagt ook bij aan de ondersteuning van de sector door bepaalde initiatieven te helpen, fora te organiseren, contacten te onderhouden met belangenverenigingen van uitvoerende kunstenaars enz. Het departement geeft ook algemeen advies over juridische en professionele aspecten van het werk van de uitvoerende kunstenaar, organiseert debatten, studiedagen en conferenties en rijkt prijzen uit.  Dat alles in het kader van het sensibiliseren van het publiek over het belang van de auteurs- en naburige rechten en over de behoeften, zorgen en problemen van de uitvoerende kunstenaars.

De naburige rechten zijn nog vrij onbekend, zelfs bij de professionelen die er eigenlijk dagelijks mee te maken hebben. Het doel van PlayRight+ is dan ook om het kenniscentrum te worden voor naburige rechten en dit voor de gehele sector, en dus niet enkel voor de uitvoerende kunstenaars.

Kan je lid zijn van PlayRight en een financiële steunaanvraag indienen?

Ioan : Natuurlijk ! Maar de vraag om een financiële ondersteuning kan wel niet worden ingediend door individuen. De ondersteuning is voorbehouden voor organisaties. Het feit dat de organisatie wordt gerund door personen, al dan niet aangesloten of vennoot bij PlayRight, verandert niets aan de behandeling van het dossier door de Commissie PR+. Enkel het project en het respect voor de prestatie van de uitvoerende kunstenaar tellen.

Nog vragen over PlayRight+ ? Neem contact op met ons via plus@playright.be

Share This :

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden