29mei

UPDATE // NIEUWE VERDELING: 7 MILJOEN € NABURIGE RECHTEN VOOR MUZIEKOPNAMES

Wegens het lange weekend van Hemelvaart laat de uitbetaling van uw rechten voor deze verdeling op zich wachten. Weet dat de betaling van deze verdeling _is uitgevoerd. Uw rechten zouden dus deze week op uw rekening moeten gestort worden.

25mei

PLAYRIGHT IS GESLOTEN TOT MAANDAG

PlayRight is gesloten tot maandag 29 mei.

24mei

Algemene Vergadering 2017 : wat te verwachten ?

Zoals elk jaar organiseert PlayRight zijn Algemene Vergadering. De uitvoerende kunstenaars die vennoot zijn van PlayRight werden al uitgenodigd om op 19 juni e.k. naar de Beursschouwburg (Auguste Ortsstraat 20-28 in 1000 Brussel) te komen.

Algemene Vergadering 2016

Hoe kunnen vennoten deelnemen aan de Algemene Vergadering ?

De vennoot moet via de online portal zijn komst bevestigen als hij wenst deel te nemen. In het andere geval kan hij een volmacht geven aan een andere vennoot van de groep waarvan hij deel uitmaakt (Muziek, of Dramatische Kunst & Dans), of aangeven dat hij niet zal deelnemen aan de Algemene Vergadering. De tool is sinds vrijdag 19 mei online beschikbaar (linkerluik van de portal) De vennoten kunnen tot 11 juni middernacht hun keuze doorgeven.

De jaarlijks terugkerende Algemene Vergadering van PlayRight nodigt haar vennoten in het bijzonder uit om de 16 bestuurders van de Raad van Bestuur van PlayRight te verkiezen of te herverkiezen.Dit jaar zijn er zes bestuursmandaten toe te wijzen:  

  • Een Franstalige muzikant,
  • Een Nederlandstalige muzikant,
  • Drie Franstalige acteurs,
  • Een Nederlandstalige acteur.

Eind maart heeft PlayRight een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd bij haar vennoten. Zij konden die tot 12 mei versturen aan het college waartoe zij behoren (op basis van hun artistieke hoofdactiviteit). Merk op dat alleen de aangeslotenen die vennoot werden vóór 19 maart 2017 kunnen deelnemen aan de volgende Algemene Vergadering. De aangesloten kunstenaars die vennoot willen worden kunnen niettemin hun aanvraag indienen via hun online portal. Zij kunnen dan aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van 2018 en de daaropvolgende jaren.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit een college van Muziek en een college van Dramatische Kunst & Dans. Zij wordt voorafgegaan door twee Bijzondere Vergaderingen. Maandag 19 juni ek. moeten onze vennoten de 6 toekomstige bestuurders aanduiden, onder de 18 kandidaturen. Na de Bijzondere Vergaderingen zal de keuze van elk college voor eindstemming worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering, die ook als taak heeft om te stemmen over de voorgestelde wijzigingen van de statuten, de jaarrekeningen 2016 goed te keuren en de resultaten van PlayRight te beoordelen op basis van het beheersrapport van het afgelopen boekjaar.

18mei

Nieuwe verdeling: 7 miljoen € naburige rechten voor muziekopnames

PlayRight verdeelde zopas alle rechten voor muziekopnames die in 2013 in België werden gekopieerd, gespeeld en uitgezonden. De verdeling vertegenwoordigt een totaalbedrag van € 7.095.648  en sluit de verdeling van de naburige rechten voor dit referentiejaar definitief af.

De rechten voor een bepaald referentiejaar worden steeds in twee fasen verdeeld: een eerste betaling gebeurt bij de eerste verdeling, de tweede en laatste betaling vinden plaats op het ogenblik van de zogenaamde afsluitende verdeling. De eerste verdeling van muziekrechten gebeurt steeds een jaar na het jaar van uitzending. 

Die verdeling in twee fasen laat enerzijds toe de kunstenaars aangifte te doen van het volledige repertoire dat tijdens het referentiejaar kon worden uitgezonden. Na die retroactieve periode van drie jaar (het jaar van de eerste betaling wordt gelijkgeschakeld aan een jaar) kan PlayRight een referentiejaar afsluiten en gaat de organisatie er voor 2013 van uit dat de uitvoerende kunstenaar voldoende tijd heeft gehad om het repertoire aan te geven.

Anderzijds opteerden we ook voor deze werking in twee fasen omwille van de aard van de inkomsten van de naburige rechten. De rechten waar we voor deze verdeling vanuit gaan, betreffen het kopiëren voor privégebruik, het verhuurrecht en de billijke vergoeding. Bij de billijke vergoeding gebeurt het vaak dat diegenen die een bedrag verschuldigd zijn de licentie pas vereffenen in het jaar nadat de muziekopname op een openbare plaats werd gespeeld.

PlayRight ging in 2014 dus over tot een eerste verdeling voor de naburige rechten voor dat referentiejaar en keerde op dat ogenblik om en bij de 2,4 miljoen € uit. Wij stellen de kunstenaars op wie deze verdeling betrekking had, schriftelijk op de hoogte van het bedrag aan rechten waarop zij recht hebben. Mocht er een fout in die verdeling geslopen zijn dan kunt u ons dat tot uiterlijk 6 maanden na de betaling melden. We verzoeken u zich hiervoor in verbinding te stellen met uw Accountmanager.

Voor deze afsluitende verdeling, heeft PlayRight de muziekrechten voor referentiejaar 2013 gedistribueerd aan 43.910 uitvoerende kunstenaars, waaronder 4773 artiesten die bij PlayRight zijn aangesloten. Wat de bedragen betreft, is 48% van die rechten verdeeld onder leden van PlayRight, en 52% onder leden vertegenwoordigd door zusterbedrijven in het buitenland.

 

Hoe werden mijn rechten voor deze afsluitende verdeling berekend?

Voor deze verdeling werd het totaal aan geïnde bedragen voor de billijke vergoeding en de aandelen in het kopiëren voor privégebruik en het verhuurrecht die voor het jaar 2013 aan de muziek toekomen dus uitgekeerd. Daarmee wordt de verdeling van de muziekrechten voor die periode definitief afgesloten.

We vestigen er tot slot de aandacht op dat de verdeelregels voor deze uitkering berusten op het toenvan kracht zijnde algemeen reglement: het reglement van 2014 ging immers uit van een hoofdkunstenaar (15 punten), een orkestleider (10 punten) en een musicus/zanger (5 punten).

U kan een gedetailleerd overzicht bekijken van de uitgekeerde rechten, alsook van een volledige casting voor iedere opname via uw online portaal. Klik onder de rubriek Rechten op de verdeling “Music 2013 final run” aan. Voor een meer gepersonaliseerde uitleg kunt u altijd bij uw Accountmanager terecht.

Volgende verdeling: in augustus e.k. worden de van het buitenland geïnde rechten verdeeld. Klik hier voor gedetailleerde gegevens over de kalender en de deadlines

Links naar FAQ:

17mei

PlayRight kan voortaan ook in Korea uw rechten innen

 

Christophe Van Vaerenbergh (PlayRight Directeur) & Won Yong Kim (Chairman of FKMP)

In de marge van de Algemene Vergadering van SCAPR, de internationale organisatie die beheersvennootschappen voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars groepeert, heeft PlayRight een nieuwe bilaterale overeenkomst getekend met FKMP. De Federatie van Koreaanse Muzikanten is verantwoordelijk voor de inning, het beheer en de verdeling van naburige rechten in Korea.

Deze nieuwe bilaterale overeenkomst laat PlayRight toe rechten te innen voor leden met een wereldwijd mandaat. Het gaat om de tweede overeenkomst in Azië, waar PlayRight al een akkoord heeft met de Japanse beheersmaatschappij.

Meer informatie over PlayRight internationaal vindt u hier.

 

3mei

ONDERHOUDSWERKEN!

De PlayRight portal zal tussen 18u en middernacht tijdelijk offline zijn omwille van onderhoudswerken.

1mei

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP MAANDAG 1/05

PlayRight is gesloten op maandag 1 mei. We staan terug tot jullie dienst op dinsdag !